GDPR

Ochrana osobních údajů

Vážený kliente,
společnost Scorra, spol. s r.o. (dále jen společnost Scorra) se sídlem K Vejvoďáku 1576, Praha 5, PSČ 156 00, IČO: 457 89 941 Vás tímto informuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o tom:

a) jaké osobní údaje zpracovává a pro jaké účely

Jedná se o osobní údaje fyzických osob, tj. osob, které se společností Scorra hodlají uzavřít smluvní vztah, osob, které se společností Scorra uzavřely smluvní vztah, statutárních orgánů právnických osob, plnění smluvních závazků se společnosti Scorra, zajištění činností a služeb souvisejících s poskytováním příslušné služby.
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování příslušných služeb poskytovaných společností Scorra.
Pro tyto účely potřebujeme údaje typu: celé jméno, pohlaví, titul, v některých případech i rodné číslo (např. pro jednání s pojišťovnami), kontaktní údaje (pracovní nebo osobní) a to včetně e-mailové adresy, telefonního čísla. V případě zpracování dalších osobních údajů, jsou tyto údaje zpracovány až po uděleném souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů (v žádaném rozsahu) klienty, které se společností Scorra hodlají uzavřít smluvní vztah je dobrovolné, nicméně ze strany společnosti Scorra je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu.

b) jak získává a zpracovává osobní údaje

Vaše osobní údaje získáme například tím, že navštívíte naše webové stránky s poptávkou našich služeb nebo nás jiným způsobem zkontaktujete (např. telefonicky, e-mailem).
Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům se společností Scorra a zpracovatelům.

c) komu dále poskytuje osobní údaje

V případě některých činností jako např. fakturace či správa informačního systému spolupracujeme s třetími stranami (tzv. zpracovateli), kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Při poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně zabezpečit a chránit.

Seznam zpracovatelů, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny může být zaslán na žádost.

V případech, kdy budeme vázáni zákonnými předpisy, můžeme poskytnout Vaše osobní údaje dohlížecím nebo vyšetřovacím orgánům, a to včetně daňových úřadů.

d) jak dlouho uchovává osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k naplnění stanoveného účelu (po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5-ti let od jeho ukončení za účelem archivace), pokud není příslušnou právní úpravou vyžadována delší doba uchování dat.

e) jak zabezpečuje osobní údaje

Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a k ochraně těchto údajů proti ztrátě nebo neoprávněnému zpracování podnikáme příslušné technické a organizační kroky v oblasti zabezpečení dat, včetně fyzického zabezpečení lokalit, kde jsou osobní údaje uchovávány. V případě zpracování dat třetími stranami máme tuto spolupráci smluvně zajištěnou včetně ochrany osobních dat.

f) jaká máte práva

Společnost Scorra Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu scorra@scorra.cz.

Požádáte-li společnost Scorra o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů/GRPD povinni Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace by mělo být
sdělení o:
• účelu zpracování Vašich osobních údajů
• osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji
• příjemci, případně kategoriích příjemců
Prosím, uveďte ve Vašem požadavku co nejpřesněji, jakých osobních údajů se Váš požadavek týká. Pro Vaši ochranu provedeme Váš požadavek týkající se osobních údajů pouze s platností příslušné e-mailové adresy, kterou použijete pro komunikaci s námi (ohledně tohoto požadavku), nebo prokázáním Vaší identity před provedením požadovaných kroků.

Prosím, vezměte na vědomí, že určité informace je nutné uchovat z důvodu dokončení stanoveného účelu, který započal před tím, než jste požádali o změnu nebo vymazání, stejně tak můžeme určité informace vyžadovat pro uložení z důvodu (např. zákonné doby, doby k obhajobě).
Pokud byste měli důvod se obávat, že společnost Scorra nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, se kterým má Sspolečnost Scorra uzavřenu smlouvu, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem/GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete:
• kontaktovat neprodleně společnost Scorra na emailu scorra@scorra.cz a informovat nás o vzniklém problému
• požádat společnost Scorra nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení
• požadovat, aby společnost Scorra nebo konkrétní zpracovatel odstranil vzniklý stav
(zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování)
• bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, společnost Scorra nebo konkrétní zpracovatel odstraní neprodleně vzniklý problém
• nevyhoví-li společnost Scorra nebo konkrétní zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Poptávkový formulář
close slider